NOUTATI

Declaratie propria raspundere salariat conform – Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

6 septembrie 2017

Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Descarca declaratie salariat

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 05 septembrie 2017
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
în baza dispozițiilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. –
Prezenta procedură se aplică în cazul salariaților care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Art. 2. –
(1) În scopul aplicării prevederilor art. 1, salariații aflați în situația prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligația să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care la unul dintre angajatori salariații realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, aceștia nu au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

(3) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situația prevăzută la art. 1, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

(4) În vederea completării declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat.

(5) În cazul în care salariații nu depun declarația pe propria răspundere, fiecare angajator sau persoană asimilată angajatorului stabilește baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.

(6) În vederea încadrării în situația prevăzută la art. 1, salariatul cumulează veniturile brute lunare realizate din salarii și asimilate salariilor, iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile sociale.

Art. 3. –
(1) În scopul aplicării prezentei proceduri, prin perioada în care contractul individual de muncă este activ se înțelege perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracțiune din lună, nivelul salariului minim brut pe țară aferent zilelor lucrate din lună se stabilește după cum urmează: (Salariul minim brut pe țară/Numărul de zile lucrătoare în lună) x Numărul de zile lucrate în lună

Art. 4. –
(1) Declarația pe propria răspundere menționată la art. 2 alin. (1) constituie document justificativ pentru fiecare angajator în vederea stabilirii bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situația prevăzută la lit. e) a alin. (3) al aceluiași articol.
(2) Angajatorul are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații, în vederea încadrării salariatului în situația reglementată la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

Art. 5. –
(1) Declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 2 alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum și informații referitoare la încadrarea salariatului în situația prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.
(2) Modelul declarației pe propria răspundere menționate la art. 2 alin. (1) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. –
Pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii august 2017, salariații aflați în situația prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal depun declarația pe propria răspundere la fiecare angajator, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) și (2), până cel târziu la data de 10 septembrie 2017.
Art. 7. –
Exemple privind aplicarea prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal:

Exemplul 1

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A și un contract cu timp parțial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna.

Pentru activitatea desfășurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 1.450 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.850 lei (1.450 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.850 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe țară.

În acest caz, persoana fizică depune declarația pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la angajatorul A a realizat un venit brut egal cu salariul minim brut pe țară (1.450 lei).

Angajatorul A datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la valoarea de 1.450 lei.

Angajatorul B datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, respectiv la venitul brut lunar de 400 lei.
Exemplul 2

O persoană fizică încheie, începând cu data de 1 octombrie 2017, trei contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu societățile A, B și C, contractele fiind active întreaga lună.

Pentru activitatea desfășurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

– de la angajatorul A, suma de 400 lei;

– de la angajatorul B, suma de 500 lei;

– de la angajatorul C, suma de 600 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.500 lei (400 lei + 500 lei + 600 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.500 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe țară.
În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declarația pe propria răspundere.

Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariat, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând venitul brut realizat în lună.

Exemplul 3

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 trei contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu societățile A, B și C, contractele fiind active întreaga lună.

Pentru activitatea desfășurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

– de la angajatorul A, suma de 300 lei;

– de la angajatorul B, suma de 400 lei;

– de la angajatorul C, suma de 500 lei.
Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.200 lei (300 lei + 400 lei + 500 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.200 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut pe țară.

În acest caz, salariatul nu depune declarația pe propria răspundere la niciun angajator.

Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariatul respectiv, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând salariul minim brut pe țară, respectiv la 1.450 lei.

Exemplul 4

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A și un contract cu timp parțial cu societatea B.

În cursul lunii noiembrie, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună contractul individual de muncă fiind suspendat, potrivit legii.

Salariatul primește de la angajatorul A pentru zilele lucrate un venit brut de 750 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 165 lei.
Venitul brut realizat cumulat, în lună, aferent zilelor lucrate este de 915 lei (750 lei + 165 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate).

Prin compararea venitului brut lunar realizat cumulat cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate rezultă că venitul brut lunar realizat cumulat (915 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (659 lei).

În acest caz, persoana fizică depune declarația pe propria răspundere la angajatorul B. Astfel, ambii angajatori datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la venitul brut realizat în lună de salariat, respectiv la 750 lei, în cazul angajatorului A, și la 165 lei, în cazul angajatorului B.

Exemplul 5

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 un contract individual de muncă cu timp parțial cu societatea A, contract care încetează în data de 14 octombrie 2017. Ulterior, începând cu data de 18 octombrie 2017, încheie un alt contract individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu societatea B.

Salariatul va lucra în luna octombrie 10 zile (1-14 octombrie) la societatea A și 10 zile (18-31 octombrie) la societatea B.

Salariatul primește, pentru zilele lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 265 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 759 lei.

Venitul brut realizat cumulat în lună este de 1.024 lei (265 lei + 759 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ este de 1.318 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 20 zile lucrate).

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.024 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate de 1.318 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în lună.

În acest caz, persoana fizică nu depune la niciun angajator declarația pe propria răspundere.

Angajatorul A stabilește salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ la nivelul de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (265 lei) este sub nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 659 lei.

Angajatorul B stabilește salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate la nivelul în care contractul a fost activ de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (759 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 759 lei.

Art. 8. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa
București, 31 august 2017.

Descarca declaratie salariat

Ti-a placut acest articol? Distribuie-l: